- akvatické, semiakvatické a terestrické

- amnion, chorion, alantois

 

NS - CNS: mozog z 5 častí, miecha, PNS: 12 párov hlavových nervov, miechové nervy

DS - pľúca, chameleóny a vtáky aj vzdušné vaky, korytnačky aj anále žľazy, vodné hady aj ústa

CS - VP, štvordielne srdce, A, telo, VC, štvordielne srdce, AP

TS - ústa, jazyk, zuby, pharynx, oesophagus, intestinum, kloaka/anus, hepar, pancreas

VS - metanefros, kloaka/urogenitálny pór/samostatný vývod

KS - deriváty pokožky ektodermálneho a mezodermálneho pôvodu

PS - kloaka/urogenitálny pór/samostatný vývod (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy)

 

V priebehu evolúcie amniótov dochádzalo u niektorých kostí k ich zániku, alebo zlučovaliu.

Lebku tvorí exoskelet aj endoskelet. Osová kostra a kostra končatín sú súčasťou endoskeletu.

1. exoskelet (dermocranium, resp. exocranium) - dermálna osifikácia, bez  medzištádia chrupavky

2. endoskelet (chondrocranium, resp. endocranium) - chondrogénna osifikácia, cez chrupavku.

 

Lebka

1. Neurocranium

Lebečná klenba

Nasale, praefrontale, frontale, postfrontale, parietale, postparietale, tabulare, jugale, lacrimale, supratemporale, squamosum, quadratojugale, postorbitale

Podnebný komplex

Pterygoideum, ectopterygoideum, palatinum, vomer, parasphenoid

Ostatné kosti

Sphenethmoid, praesphenoid, basisphenoid, turbinalia, orbitosphenoid, alisphenoid, sklerotikálny prstenec, prooticum, basioccipitale, exooccipitale, opisthoticum, supraoccipitale

Otvory

Nares, antorbital fenestra, orbital fenestra, foramen magnum, pineal foramen, temporal fenestra, posttemporal fenestra, supratemporal fenestra, infratemporal fenestra, suborbital fenestra, choány, suborbital fenestra, mandibular fenestra

Kĺby

kvadrátoartikulárny kĺb, atlantooccipitálny kĺb

 

2. Viscerocranium

1. žiabrový oblúk (čeľustný)

Horná čeľusť - praemaxilla, maxilla, quadratum

Dolná čeľusť - dentale, angulare, articulare

2. žiabrový oblúk (jazylkový)

Hore - columella

Dole - hyoideum

3. - 5. oblúk

 

Osová kostra

1. Columna vertebralis

Stavce
Oblúky - dorzálny (neurálny, foramen vertebrale pre miechu), ventrálny (hemálny), výbežky (spines)

Telo - pleurocentrum, intercentrum (hypocentrum) z ktorých jedno buď redukuje alebo splývajú dokopy

Amfycélne (bikonkávne), procélne (kraniálne konkávne, kaudálne konvexné), opistocélne (opak)

Presakrálne (krčné (cervicales), hrudné (thoracicae), driekové (lumbales)), krížové (sacrales), chvostové (caudales)

Medzistavcové priestory

Chorda dorsalis

2. Costae

Pripájajú sa ku stavcom.

Môžu alebo nemusia sa pripájať k sternu.

U primitívnych plazov sa rebrá pripájali ku všetkým stavcom, u pokročilých sú rebrá mimo hrudnú oblasť viac či menej redukované.

3. Sternum

 

Kostra končatín

1. Predná končatina

Pletenec prednej končatiny

Lopatka (scapula), procoracoid, coracoid (len u synapsida), cleithrum, kľúčna kosť (clavicula), interclavicula.

Voľná predná končatina

Stylopodium ramenná kosť (humerus), Zeugopodium vretenná (radius), lakťová (ulna), Autopodium (manus) zápästie (carpus a tu kostičky carpalia - 2 proximálne sú radiale a ulnare, medzi nimi intermedium, v strede zápästia sú centralia, pisiforme, čiže hrášková kosť na kraji a 1, 2, 3, 4 pred prstami), záprstie (metacarpus a kostičky metacarpalia), prsty (digity zložené z článkov - phalanges)

 

2. Zadná končatina

Pletenec zadnej končatiny (panva)

Ilium, ischium, pubis.

Voľná zadná končatina

Stylopodium stehenná kosť (femur), Zeugopodium holenná (tibia), lýtková (fibula), Autopodium (pes) predpätie (tarsus a tu kostičky tarsalia - tibiale, fibulare, intermedium, centralia a 1, 2, 3, 4 pred prstami - pričom t, i a proximálne c zrastajú do astragalus a fibulare sa zväčšila do pätovej kosti calcaneum), podpätie (metatarsus a tu kostičky metatarsalia), digity (z článkov phalanges)