Sú to organizmy, pre ktoré je charakteristická jedna prokaryotická bunka, korá môže vytvárať zhluky. Na jej povrchu sa nachádza priepustná bunková stena BS, ktorá viac-menej slúži na oporu a ochranu bunky. Semipermeabilná cytoplazmatická membrána CM a cytoplazma zastávajú metabolickú funkciu (príjem, výdaj a premena látok a enerií). Nukleoid (prokaryotické jadro) je tvorený samostatnou kruhovou molekulou DNA na prenos genetickej informácie. Nositeľmi mimojadrovej DNA v bunke sú plastidy. V cytoplazme sa tiež vyskytujú ribozómy, ktorých funkciou je proteosyntéza.

Pre niektoré druhy zo skupiny Eubacteria je charakteristické, že sú pokryté ochranným slizovitým puzdrom, či vybavené bičíkom (bičíkmi), ktorý im zabezpečuje aktívny pohyb. Čo sa týka chemického zloženia každá bunka, či už prokaryotiká alebo eukaryotická, sa skladá z organických a anorganických látok. Rozmnožujú sa nepohlavne. Sú chemoautotrofné, fotoautotrofné alebo heterotrofné.