Jednobunkové a mnohobunkové eukaryotické organizmy. Eukaryotická bunka týchto organizmov je zložená z BS (rastliny), CMcytoplazmycytoskeletu (tvar, pohyb, transport, separácia chromatíd...), ribozómov, bunkových inklúzií (obsahujú zásobné i odpadové látky v kryštalickej forme) a membránových organel. Medzi tie patrí v prvom rade nucleus (jadro, niekedy ich je viac), koordinačné a reprodukčné centrum bunky. Na povrchu jadra sa nachádza perforovaná dvojitá membrána, samotné jadro tvorí chromatín (DNA a bielkoviny) a nucleolus (jadierko). Ďalej endoplazmatické retikulum ER, ktoré môže byť granulované (s naviazanými rybozómamy), ktorého funkciou je proteosyntéza a hladké, ktorého má za úlohu zabezpečiť syntézu lipidov, vitamínu D a rôznych bunkových štruktúr, ako aj intra- a intracelulárny transport látok. Golgiho aparát GA je súbor mechúrikov a cisterien a jeho funkcia je postsyntetická úprava produktov z ER, často určených na export z bunky. Môže sa tiež podieľať na tvorbe lyzozómov a hydrolytických enzýmov. Ďalšou organelou sú mytochondrie určené na aeróbny metabolizmus. Ich vonkajšia membrána je hladká, vnútorná vytvára krysty. Jej vnútro tvorí takzvaná matrix, kde sú lokalizované rôzne enzýmy, ribozómy a mitochondriálna DNA. Plastidy, ktoré taktiež obsahujú vlastnú DNA sú typické pre bunku fotosinetizujúcich organizmov a delia sa na leukoplasty (ukladanie zásobných látok), chromoplasty (obsahujú pigmenty karotenoidy alebo xantofily) a chloroplasty (obsahujú zelené fartbivo chlorofil, sú ohraničené dvojitou membránou, vnútri sa nachádzajú tylakoidy, ktorých funkciou je syntéza sacharidov v procese fotosyntézy). Ďalšími prevažne rastlinnými organelami sú vakuoly. Ich membrána sa nazýva tonoplast. Podmieňujú turgor, sú zásobárňou látok a podieľajú sa na lytických procesoch. Lyzozómy sú zase typickou živočíšnou bunkou a zabezpečujú bunkové trávenie. Posledné membránové organely sú fagozómy, ktoré vznikli endocytózov rôzneho materiálu z vonkajšieho prostredia, peroxyzómy ochraňujúce bunku pred škodlivými vplyvmi peroxidu vodíka a hydrogenozómy produkujúce molekulárny vodík. Nie všetky organely sa vyskytujú u všetkých skupín, resp. sa môžu vyskytovať v pozmenenej forme. Prijímací otvor heterotrofných jednobunkovcov sa nazýva cytostom a vylučovací otvor cytopyge. Všetkých 6 skupín eukaryot zahŕňa okrem voľne žijúce aj parazitické druhy.