- heterotrofné jednobunkovce

- pohyb pseudopódie, subpseudopódie, prípadne bičíky (nepárový počet)

- ako kormidlo a na prichitávanie im môže slúžiť uroid

- niektoré tvoria organické schránky s organizmom spojené epipódiami

- rozmnožovanie nepohlavné

 

1. Archamoebae

2. Lobosea

3. Eumycetozoea