Okrem chronostratigrafického delenia období na Zemi (schváleného medzinárodnou komisiou pre stratigrafiu ISC) existuje ešte aj množstvo ďalších, v tomto článku nespomenutých chronologických delení. Kvôli prehľadnosti však boli vynechané. Čísla sú udávané v miliónoch rokov a určujú začiatok intervalu.

 

1. Hadaikum ~ 4 600

Chronológia

Paleogeografia

Paleotektonika

Paleoekológia

Nie je dokázaná existencia života.

2. Archaikum ~

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

Eubacteria, Archaea

3. Proterozoikum ~ 2 500

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

Amaebozoa, Rhizaria, Archaeplastida, Chromalveolata, Choanozoa, Porifera, Placozoa, Radiata, Gastroneuralia

4. Fanerozoikum

PALEOZOIKUM

KAMBRIUM ~ 541

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

Excavata, Vetulicolia †, Hemichordata, Vetulocystidae †, Echinodermata, Urochordata, Cephalochordata, Conodonta † trias, Pteraspidomorphi † devón

 

ORDOVIK ~ 485

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

Furcacaudiformes † devón, Thelodonti † devón, Acanthodii † perm

Na súš prenikli prvé rastliny a živočíchy.

 

SILÚR ~ 443

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

Petromyzontida, Anaspida † devón, Placodermi † devón, Chondrichthyes, Actinopterygii

V období vrchného silúru sa už na zemi objavujú súvislé plochy výtrusných rastlín.

 

DEVÓN ~ 419

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

Fungi, Onychodontida †, Actinistia, Dipnomorpha, Acanthostega , Ichthyostega Tulerpeton 

Prostredie s vyšším obsahom kyslíka a výraznejší rozvoj suchozemských bezstavovcov vytvorili vhodné podmienky pre postupný vznik tetrapódnych stavovcov.

 

KARBÓN ~ 359

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

Myxini, Colosteidae Adelogyrinidae Crassigyrinus Whatcheeriidae Baphetidae †, Amphibia, Amniota, Westlothiana †, Lepospondyli † perm

 

PERM ~ 299

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

MEZOZOIKUM

TRIAS

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

JURA

KRIEDA

KENOZOIKUM - TERCIÉR - PALEOGÉN

PALEOCÉN

EOCÉN

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

Acoelomata

OLIGOCÉN

KENOZOIKUM - TERCIÉR - NEOGÉN

MIOCÉN

Chronológia

Akvitán, Burdigal, Langh, Seraval, Tortón, Messín

Paleogeografia

Počas obdobia miocénu sa Afrika zrazila s Európou a to spôsobilo vyvrásnenie Álp. Kolízia Indie s Áziou spôsobila zdvih Himalájí. V Severnej Amerike vznikali Skalnaté vrchy a v Južnej Amerike Andy. Mapa

Paleoklimatológia

Ľadovcová čiapka, ktorá sa začala vytvárať na južnom póle v oligocéne sa naďalej rozširovala. V strede miocénu už pokrývala celú Antarktídu. Klíma sa preto počas tohto obdobia naďalej ochladzovala a až do konca miocénu zostala pomerne chladná.

Paleoekológia

Chladnejšie podnebie umožnilo veľkú expanziu trávnatých oblastí v Afrike, Ázii, Európe a v Amerike.

PLIOCÉN

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

KENOZOIKUM - KVARTÉR

PLEISTOCÉN

HOLOCÉN

Chronológia

Paleogeografia

Paleoklimatológia

Paleoekológia

Mesozoa