Orientácia

Dorzálny - chrbtový

Ventrálny - brušný

Proximálny - začiatočný

Distálny - koncový, zadný

Meziálny - predný

Bazálny - začiatočný

Apikálny - koncový

Mediálny - stredový

Laterálny - bočný, vonkajší

Konkávny - dovnútra preliačený

Konvexný - dovonku preliačený

Kraniálny - hlavový

Kaudálny - chvostový

Radiálny - lúčovito súmerný

Inter - medzi

Intra - vnútorný

Extra - vonkajší

Superiórny - vrchný

Inferiórny - spodný

Anteriórny - predný

Posteriórny - zadný

Ekto - vonkajší

Endo - vnútorný

Labiálny - smerom k lábiu

Lingválny - smerom k jazyku

Kladistika

Fylogenetika - štúdium fylogenézy organixmov

Taxonómia - vytváranie monofyletických taxónov

Mono/holofyletický taxón/klád - predok a potomkovia

Fylogenéza - kladogenéza a anagenéza

Kladogenéza - vetvenie línií

Anagenéza - zmeny znakov

Kladogram - dendrogram na základe synapomorfií

Fylogram - to isté s počtom anagenetických zmien

Fylogenetický strom - to isté s časom

Parsimónia - najmeší počet anagenetických zmien

Node-based

Stem-based

Apomorphy-based

Druh - reprodukčne izolovaná skupina

Speciácia - vznik druhov

Fyletická - prostredníctvom anagenézy

Štiepna - prostredníctvom kladogenézy

Alopatrická - mimo kontakt s materským druhom

Sympatrická - v kontakte s materským druhom

cf. - neisté zaradenie do druhu

n. sp. - nový druh

aff. - nový zatiaľ neopísaný druh

sp. - zatiaľ nezaradený druh

incestae sedis - neistá pozícia vrámci skupiny

Geológia

Zem - jadro, plášť, kôra

Litosféra - vrchná časť plášťa a kôra

Astenosféra - plastická časť plášťa pod litosférou

Tektonická platňa - ohraničená časť litosféry

Kontinent - veľká ucelená časť zemského povrchu

Ostrov - malá ucelená časť zemského povrchu

Minerály - rovnorodé chemické zloženie

Horniny - rôznorodé chemické zloženie

Meteority

Magmatické - ochladením magmy alebo lávy

Metamorfované - prekryštalizovaním

Sedimentárne - aj fosílie, uhlie, ropa

Vrstva (bed)

Súvrstvie (formation) - súbor vrstiev

Biostratigrafia - určovanie veku pomocou fosílií

Výživa

Chemoautotrofná - anorganická

Fotoautotrofná - fotosyntéza

Heterotrofná - organická

Mixotrofná - fototrofná + heterotrofná

Producenti

Konzumenti

Reducenti

Bunka pasívne - difúzia, osmóza

Bunka aktívne - proti koncentračnému gradientu

Bunka cytózou - pino-, fago-, exocytóza

Medzidruhové vzťahy

Konkurencia - -

Amenzalizmus - 0

Parazitizmus + -

Predácia + -

Neutralizmus 0 0

Komenzalizmus + 0

Saprofytizmus + 0

Protokooperácia + +

Mutualizmus + +

Biosféra

Ekosystém - biocenóza a biotop

Biocenóza/spoločenstvo - biotické prostredie

Biotop/habitat - abiotické prostredie

Populácia - biocenóza organizmov 1 druhu

Synekológia - ekológia biocenóz

Demekológia - ekológia populácií

Autekológia - ekológia druhov

Znaky

Homoplázie - vznikajú konvergenciou

Homológie - vznikajú divergenciou

Pleziomorfie - pôvodné znaky

Synapomorfie - odvodené znaky skupiny

Autapomorfie - jedinečné odvodené znaky

Osteológia

Pustule - pľuzgier

Process - výbežok

Pit/fossa - jama

Horn - roh

Crest/ridge - hrebeň

Rugosity - drsnatina

Foramen/fenestra - otvor

Groove - ryha, žliabok, kanál

Scar - jazva

Ornamentation/sculpture - skulptúra

Vacuity - medzera

Mound/tuber- hrboľ

Tubercle - hrbolček

Tip - vrchol

Ramus - vetva

Rim/margin/edge - okraj

Flange - lem

Notch - zárez

Facies - plocha

Plate - platňa

Eminence - vyvýšenina

Recess/excavation - prehĺbenina

Extension - rozšírenie

Suture - šev

Surface - povrch

Shelf - polica

Rear - zadok

Evolučná teória

Grécki filozofi - organická evolúcia

Lamarck - hypotéza transmutácie

Cuvier - katastrofizmus

Darwin - vznik druhov prírodným výberom

Dawkins - génocentrizmus

Evo-devo - evolučná vývinová biológia

Biochémia a histológia

Organické látky - L, S, P, NK

Anorganické látky - ostatné

Biogénne prvky - H, C, O, N, S, P

Stopové prvky - ostatné prvky dôležité pre život

Tkanivá - súbory buniek u Metazoa

Cortical bone - kompaktná kosť

Cancellous bone - špongiózna kosť

Osteoblasty

Osteocity - kostné bunky uložené v lakúnach

Osteoklasty

 

Odborné termíny

In vivo - v prirodzenom prostredí

In vitro - v umelom prostredí

In situ - v prírode

In ovo - vo vajci